https://ostermann.hr/Default.aspx?language=hr&url=sud-eu-presudio-u-korist-youtube-a-u-slucaju-krsenja-autorskih-prava&id=162 Ostermann - Sud EU presudio u korist YouTube-a u slučaju kršenja autorskih prava
Sud EU presudio u korist YouTube-a u slučaju kršenja autorskih prava
Članci
U presudi od 22. lipnja 2021. u predmetu C-682/18 Sud EU utvrdio je da Youtube nije odgovoran za povrede prava intelektualnog vlasništva koje su počinili korisnici platforme koji su nezakonito stavili zaštićene sadržaje na raspolaganje javnosti. Međutim, navedeno nikako nije pravilo za sve pružatelje sličnih usluga, već će sudovi morati odlučiti o postojanju odgovornosti ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja. Sud EU postavio je nekoliko jasno određenih uvjeta koje će sudovi ubuduće moći primjenjivati i na druge platforme za dijeljenje sadržaja, društvene mreže, internetske trgovine i sl.

Gospodarski model platforme

Sud EU zaključio je da se gospodarski model Youtube platforme ne temelji na prisutnosti nezakonitih sadržaja na njoj, da taj model nije namijenjen poticanju korisnika na učitavanje takvog sadržaja niti je cilj ili glavna uporaba platforme YouTube nezakonito dijeljenje zaštićenih sadržaja (nasuprot slučaju s platformom The Pirate Bay u kojem je Sud utvrdio da operator ima ključnu ulogu u priopćavanju nezakonitih sadržaja javnosti).

Tumačenje pojma „priopćavanje javnosti“ i mjere za sprječavanje povreda autorskog prava

Čl. 3. st. 1. Direktive o autorskom pravu Sud je protumačio na način da operator platforme ne izvršava radnju „priopćavanja javnosti” zaštićenih sadržaja samim time što stavlja platformu na raspolaganje korisnicima, već će se djelovanje operatora kvalificirati kao radnja priopćavanja tek ako:

operator ima konkretna saznanja o nezakonitom stavljanju na raspolaganje zaštićenog sadržaja na njegovoj platformi i ne provede žurno uklanjanje ili onemogućavanje pristupa tim sadržajima ili;
ako operator ne provodi odgovarajuće tehničke mjere koje se mogu očekivati od prosječno pažljivog operatora koji se nalazi u njegovoj situaciji, kako bi na učinkovit način suzbio povredu autorskog prava na svojoj platformi ili;
ako na svojoj platformi nudi sredstva koja su posebno namijenjena nezakonitom dijeljenju takvog sadržaja ili ako svjesno potiče takva dijeljenja.

U konkretnom slučaju Sud je utvrdio da Youtube provodi brojne mjere radi sprječavanja i uklanjanja povreda autorskih prava na svojoj platformi. Tako primjerice, u svojim općim uvjetima korištenja i prilikom svakog učitavanja Youtube jasno obavještava svoje korisnike da je zabranjeno, povredom autorskog prava, stavljati zaštićene sadržaje na tu platformu, pod prijetnjom da će se račun korisnika blokirati u slučaju ponavljanja povrede, uspostavljen je gumb za prijavu nezakonitosti, poseban postupak upozorenja za prijavu i uklanjanje nezakonitih sadržaja, program za provjeru sadržaja i softveri za prepoznavanje sadržaja koji olakšavaju otkrivanje i označavanje takvih sadržaja.

Zaključak

Zaključno, prema stavu Suda EU, u skladu s čl. 15. st. 1. Direktive o elektroničkoj trgovini, za predmetne davatelje usluga ne može se uvesti opća obveza da prate sadržaj koje prenose ili pohranjuju niti opća obveza da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na nezakonite aktivnosti. No, s druge strane, na temelju čl. 14. st. 1. t. (b) Direktive o elektroničkoj trgovini, ti davatelji usluga moraju, čim dobiju stvarna saznanja o nezakonitoj informaciji, žurno djelovati kako bi tu informaciju uklonili ili joj onemogućili pristup, jer bi u suprotnom ipak mogli biti odgovorni za povrede autorskog prava.

Povezane objave i članci